Doornspijkse Gymnastiek Vereniging

Gym voor jong en oud!

Verzekeringen

 

De vereniging is verzekerd via de KNGU voor:

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Wie zijn verzekerd:

1. De KNGU.

2. De bestuursleden als zodanig.

3. De ondergeschikten van de KNGU ten aanzien van de werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de KNGU.

4. De districtsbesturen en de bij de bond aangesloten verenigingen.

5. De personen die in opdracht van de KNGU en/of de onder 4 genoemde besturen werkzaamheden verrichten, zoals commissieleden, juryleden, bondstrainers, verenigingstrainers, teambegeleiders enz., alsmede vrijwillige medewerkers.

6. De verenigingsleden.

7. De buitenlandse deelnemers, alsmede hun trainers en teambegeleiders, uitsluitend tijdens deelname aan de door de KNGU c.s. georganiseerde evenementen.

8. Stagiaires.

Alleen voor zover zij niet voldoende elders tegen de gedekte risico's zijn verzekerd (bijv. een particuliere aansprakelijkheidsverzekering). Dekkingsgebied: de gehele wereld. Maximaal verzekerd bedrag: € 2.000.000,- per aanspraak. Eigen risico: € 227,00 per aanspraak. Kleding etc.: diefstal of vermissing van kleding e.d. is van de verzekering uitgesloten. 

ONGEVALLENVERZEKERING

Wie zijn verzekerd:

1. Alle leden van de KNGU

2. Niet KNGU-leden, die officieel deelnemen aan gedekte activiteiten, mits zij als zodanig zijn geregistreerd. Bedoeld wordt: aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen, ook tijdens "open dagen" of andere eenmalig voorkomende evenementen.

3. Alle vrijwilligers tot 65 jaar, mits geregistreerd bij de vereniging. Dekkingsgebied: de gehele wereld.

Wanneer is men verzekerd:

A. Tijdens deelname aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan trainingen en vergaderingen) op plaatsen en uren, welke door de KNGU c.q. district c.q. vereniging zijn vastgelegd. Tijdens kennismakingslessen, ook tijdens "open dagen" of andere eenmalig voorkomende evenementen.

B. Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats, waar de activiteiten plaatsvinden.

Waarvoor is men verzekerd. Van de ongevallenverzekering zijn alleen de rubrieken: A. (eenmalige uitkering bij overlijden) verzekerde som € 10.000,- (vanaf 19-03-2009) B. (eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit) verzekerde som (maximaal) € 30.000,- (vanaf 19-03-2009). Waarvoor is men niet verzekerd: Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling, zoals dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis, ambulance. Er is geen dekking vergoeding voor revalidatie. Er is geen vergoeding voor verlies van arbeidsinkomen.

 

Ook heeft de GEMEENTE ELBURG een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers in haar gemeente. Het risico voor de vrijwilliger wordt zo goed mogelijk afgedekt. Alle vrijwilligers die woonachtig zijn binnen de gemeente of die vrijwilligerswerk doen voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente zijn verzekerd tijdens de uitvoering van de vrijwilligerswerkzaamheden. Mantelzorgers zijn verzekerd op het onderdeel Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering. 

De vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dat houdt in dat u een schade kunt melden als deze niet gedekt is op een andere schadeverzekering (behalve de ongevallenverzekering). Voor eigen bijdragen, eigen risico en terugval in no-claim korting kunt u een aanvraag voor vergoeding indienen. 

U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op deze verzekering als u tijdens het klussen in het verenigingsgebouw een ongeval overkomt, of als u schade aan uw auto opdoet tijdens een werkbezoek voor uw vereniging. 

Kosten

  • De gemeente betaalt de premie.
  • De verzekering heeft maximaal verzekerde bedragen en andere beperkingen.

 Voor meer info: zie Gemeente Elburg